FAQ

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

 • เกิด Error ขึ้น
 • สำหรับท่านที่ใช้งานเป็นครั้งแรก ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อทำการ Sign up ก่อน

เกี่ยวกับการทำงานของแอพพลิเคชั่น

 • มีแจ้งเตือนในกรอบสีเหลืองแสดงหลายครั้ง
 • เนื่องจากท่านยังไม่ได้ทำการยืนยันอีเมล์ หรือ

เกี่ยวกับการแลกนามบัตร

 • รหัสลับคืออะไร
 • คือรหัสที่มีไว้เพื่อหาคู่แลกนามบัตรให้ถูกต้อง
  โดยต้องใส่อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวและตัวเลข 4หลัก ซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นจะถูกแสดงแบบสุ่ม ในแต่ละแถว
 • แลกนามบัตรแล้ว แต่หานามบัตรของอีกฝ่ายไม่เจอ
 • การแลกโดยใช้รหัสลับและการแลกโดยส่งเมล์ จะต้องส่งคำขอแลกนามบัตรไปยังอีกฝ่าย โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะส่งนามบัตรของตนไปก่อน แต่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับก่อน การแลกเปลี่ยนจึงจะเกิดขึ้น
  แต่การแลกด้วย Bluetooth หรือรหัส QR จะใช้รับ หรือ ส่ง เพียงอย่างเดียวก็ได้
 • ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนนามบัตรในปัจจุบัน ไม่เหมือนกับครั้งแรกที่รับมา
 • เพราะแอพพลิเคชั่นจะทำการอัพเดทข้อมูลของอีกฝ่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ
  ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายรูปภาพนามบัตรให้ออกมาสวยงามได้ ให้แลกนามบัตรชั่วคราวไปก่อนแล้วจึงมาแก้ไขทีหลังได้