USER POLICY

 • GIMME FIVE Co., Ltd.
 • 20120913
 • บริษัท GIMME FIVE จำกัด (ฉบับแรก)
 • 13 กันยายน 2555 (ฉบับแรก)
 • ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้

ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหัวข้อที่ผู้ใช้ลงทะเบียนทุกคนต้องปฏิบัติตาม รวมถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทและผู้ใช้ลงทะเบียน ในการใช้บริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัท GIMME FIVE จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ได้จัดหาไว้ให้ การยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้ กรณีที่มีการยื่นขอลงทะเบียนผู้ใช้ จะถือว่าเป็นการยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้

หัวข้อที่1 นิยามของผู้ใช้ลงทะเบียน

ผู้ใช้ลงทะเบียนของ Gimme Five (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นขอลงทะเบียนผู้ใช้ตามขั้นตอนที่ทางบริษัทได้กำหนดเอาไว้โดยการยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ และได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท เพื่อใช้บริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้

หัวข้อที่2 การลงทะเบียนผู้ใช้

1. การยื่นเรื่องลงทะเบียนผู้ใช้
ในการยื่นเรื่องลงทะเบียนผู้ใช้ ให้ใช้แอพพลิเคชั้นสำหรับ iphone/สมาร์ทโฟนที่ดำเนินงานโดยทางบริษัท
2. กรณีที่ไม่อนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้
กรณีที่เข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทจะไม่ทำการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้
 • กรณีที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ารายละเอียดที่แจ้งมาเป็นเท็จ, ใส่ข้อมูลผิด หรือเจตนาใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
 • กรณีที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าในอดีตเคยถูกต้องบังคับให้ออกจากการเป็นสมาชิกโดยมีสาเหตุมาจาก เช่น การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ฯลฯ
 • กรณีที่มีข้อเท็จจริงว่าในอดีตเคยล่าช้าในการชำระ เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของบริษัท ฯลฯ หรือคัดค้านการชำระเงิน
 • กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่มีความเหมาะสมในฐานะของผู้ใช้
3. การเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้
เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้สามารถที่จะใช้อีเมล์แอ็ดเดรสของตนเองให้เป็น ล็อกอิน ID เข้าสู่ Gimme Five ได้ โดยสามารถตั้งพาสเวิร์ดที่ตัวผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้
4. การเริ่มใช้บริการ
ผู้ใช้สามารถใช้บริการที่ทางบริษัทกำหนดไว้ได้ หลังจากที่ได้ยืนยันล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดกับทาง Gimme Five
5. การควบคุมล็อกอิน ID และพาสเวิร์ด
ผู้ใช้จะต้องควบคุมล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดของทาง Gimme Five ตามที่เป็นความรับผิดชอบของตนเอง โดยจะต้องไม่มีการนำไปให้บุคคลที่สามใช้งาน, ให้ยืม, โอน, เปลี่ยนชื่อ หรือซื้อขาย ฯลฯ แต่อย่างใด หากทางผู้ใช้ควบคุมล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดไม่ดีพอ, เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน หรือเกิดความเสียหายจากการใช้งานของบุคคลที่สามแล้ว ทางบริษัทจะไม่ให้การรับผิดชอบใดๆ โดยสิ้นเชิง
6. การใช้ เช่น ล็อกอิน ID ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้อง
กรณีที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ถูกขโมยล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดของทาง Gimme Five ไป และถูกใช้งานโดยบุคคลที่สามแล้ว จะต้องรีบแจ้งให้ทางบริษัททราบในทันทีเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ

หัวข้อที่3 เช่น สภาพแวดล้อมในการใช้บริการ ฯลฯ

1. เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับบริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้ การจัดเตรียมและการคงรักษาสภาพของ เช่น คอมพิวเตอร์, เทอมินัลโทรศัพท์เคลื่อนที่, ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์อื่นๆ, สายโทรศัพท์ หรือสภาพแวดล้อมเพื่อการสื่อสารอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ") จะถือเป็นค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้ลงทะเบียน
2. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟท์แวร์
เพื่อให้ได้รับบริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้ กรณีที่ทางผู้ใช้ทำการติดตั้ง เช่น ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จากการดาวน์โหลดจากเว็ปไซท์ของบริษัทหรือด้วยวิธีการอื่นๆแล้ว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ ทั้งอุบัติเหตุ, ความเสียหาย หรือความบกพร่องอื่นใดที่เกิดขึ้นกับ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จากการติดตั้งนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ โดยสิ้นเชิง

หัวข้อที่4 การกระทำต้องห้าม

ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการใช้บริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้

 • กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิในรูปคน, สิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ใดของผู้ใช้อื่นและของบุคลลที่สามที่ได้ใช้บริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้
 • กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและจารีตประเพณีอันดีงาม หรือกระทำการอันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
 • ทำการส่งข้อมูลที่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสหรือที่มีอันตรายอื่นๆ
 • กระทำการอันเป็นการขัดขวางต่อการให้บริการหรือการบริหารงานของบริษัท หรือกระทำการอันเกรงว่าจะเป็นการขัดขวางอื่นใด
 • อื่นๆ กระทำการที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องเหมาะสมอื่นใด

กรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันเข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น หรือกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าเกรงว่าจะเข้าข่ายแล้ว ทางบริษัทสามารถยกเลิกข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ตามมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการภายใต้หัวข้อนี้แต่อย่างใด

หัวข้อที่5 เช่น การลบการลงทะเบียน ฯลฯ

กรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันเข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถหยุดให้ใช้บริการและสามารถลบการลงทะเบียนผู้ใช้ออกไปได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีที่ละเมิดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้
 • กรณีที่พิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นเท็จ
 • กรณีที่หยุดการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้, เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องล้มละลาย, เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ, เริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่, เริ่มเข้าสู่กระบวนการสะสางหนี้สินเป็นกรณีพิเศษ หรือเริ่มเข้าสู่กระบวนการอื่นใดในลักษณะเหล่านี้
 • กรณีที่ไม่มีการล็อกอินเกินกว่า 12 เดือนจาก ID ของผู้ใช้ดังกล่าว
 • กรณีที่อีเมล์ยืนยันจากทางบริษัทส่งไปไม่ถึง หรือกรณีที่ไม่มีการตอบรับการติดต่อทางอีเมล์จากทางบริษัท
 • กรณีที่เข้าข่ายในข้อ 2. ของหัวข้อที่ 2
 • อื่นๆ กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าความต่อเนื่องในการลงทะเบียนเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าวไม่เหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ดังกล่าว จากการกระทำตามข้อ 1. ของหัวข้อนี้

หัวข้อที่6 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้ดำเนินมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของหัวข้อนี้ และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อที่ระบุไว้ในข้อ 3. ของหัวข้อนี้
อนึ่ง ขณะใส่ข้อมูลลงทะเบียนตามวิธีการที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ เช่น ทางอินเตอร์เน็ท ฯลฯ นั้น กรณีที่ลงทะเบียนในหัวข้อที่จำเป็นทั้งหมดหรือเห็นชอบในรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้นั้น ทางบริษัทจะทำการพิจารณาการลงทะเบียนของผู้ใช้และสามารถดำเนินขั้นตอนเพื่อถอนผู้ใช้ออกจากการเป็นสมาชิกภายหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
2. รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ทางบริษัทได้รับ
 • ล็อกอิน ID ของทาง Gimme Five และหัวข้อลงทะเบียนด้านล่างนี้
  เช่น ชื่อ, ชื่อบริษัทต้นสังกัด, ตำแหน่ง. เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์แอ็ดเดรส ฯลฯ หรือประวัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น, รายละเอียดต่างๆ
 • ประวัติการใช้เพื่อเข้าเปลี่ยนแปลงหรือลงทะเบียนกับทาง Gimme Five
 • ประวัติการใช้บริการจากแต่ละล็อกอิน ID ของ Gimme Five
 • ประวัติการใช้บริการที่รวมถึงประเภทหรือเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ที่ใช้, ระบบปฏิบัติการ, แพลทฟอร์ม หรือประวัติการอ่านที่ได้รับในทางกลไกขณะที่เข้าสู่ไซท์หรือแต่ละแอพพลิเคชั่น
 • เช่น ข้อมูลติดต่อสอบถาม ฯลฯ
 • ข้อมูลเทอมินัลสัญญาจากการเข้าถึงด้วย IP แอ็ดเดรส, โมบายเทอมินัลที่นำมาใช้ในขณะที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับอินเตอร์เน็ท
 • ข้อมูลตำแหน่งจากการใช้โมบายเทอมินัล
 • หัวข้อทั้งหมดที่จัดหาไว้ในขณะที่ใช้บริการใหม่ๆ
3. วัตถุประสงค์การใช้งาน
 • เพื่อการให้บริการของทาง Gimme Five และบริหารงานได้อย่างราบรื่น
 • เพื่อการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมภายหลังการเปลี่ยนแปลงหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และการทำงานในลักษณะอย่างเดียวกันนี้ ในกรณีที่ เช่น Gimme Five มีการเปลี่นแปลงใดๆ ฯลฯ
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
 • เพื่อจัดหาข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการต่างๆ และรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ตามขั้นตอนการแจ้งให้ผู้ใช้ได้รับด้วยวิธีการต่างๆ ที่รวมถึงทางอีเมล์
 • เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามหรือร้องทุกข์จากผู้ใช้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่อ้างอิงตามการใช้งานในแต่ละข้อข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
  อนึ่ง สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (5) ข้างต้น ภายหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว

ทางบริษัทจะทำการมอบหมายงานบริหารบางส่วนให้กับบริษัทรับมอบงานที่ทำสัญญารักษาความลับกับทางบริษัท โดยบริษัทรับมอบงานจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นมาใช้เพื่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

กรณีที่ต้องการให้แจ้งให้ทราบ, เปิดเผย, แก้ไข, เพิ่มเติม, ลบทิ้ง, ยุติการใช้งาน, กำจัด หรือยุติการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเรียกร้องให้ทำการเปิดเผยข้อมูล") ในหัวข้อการใช้งานตามกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว กรุณาติดต่อมาตามวิธีการที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
ด้วยการเข้ามายังเว็ปไซท์ http://www.gimme5.co.jp หรือสอบถามมายังศูนย์ให้บริการ
รายละเอียดที่ร้องขอมาจะมีการจัดการอย่างเหมาะสมตามการตรวจสอบของทางบริษัท สำหรับการเปิดเผยจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นที่ผู้ใช้ได้เห็นชอบ สำหรับผลลัพธ์อื่นๆ จะมีการตอบคำถามในทันทีโดยทาง เช่น โทรศัพท์หรืออีเมล์ ฯลฯ อนึ่ง อาจมีบางกรณีที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้

ทางบริษัทจะทำการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมและปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอภายในขอบข่ายที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ "แนวทางสำหรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ทางกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล เช่น การรั่วไหล, การสูญหาย หรือหมิ่นประมาท ฯลฯ ส่วนในด้านเทคนิคและโครงสร้างนั้น ทางบริษัทจะดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเคร่งครัด

หัวข้อที่7 เช่น การยกเว้นการรับผิด ฯลฯ

 1. ทางบริษัทจะไม่ให้การรับประกันต่อความสมบูรณ์หรือการใช้ประโยชน์ได้ของการให้บริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้แต่อย่างใด
 2. กรณีที่เกิดความยากลำบากต่อการให้บริการจากเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ภัยธรรมชาติ, อุปสรรคจากวงจรสื่อสาร ฯลฯ หรือกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางบริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการให้บริการที่ผู้ใช้สามารถรับได้, หยุดให้บริการชั่วคราวหรือยุติการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้รับทราบล่วงหน้า สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการให้บริการ, การหยุดให้บริการชั่วคราวหรือยุติการให้บริการนั้น ทางบริษัทจะไม่ให้การรับผิดชอบแต่อย่างใด
 3. สำหรับข้อมูลที่ได้รับมาผ่านทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความแน่นอน และความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยสิ้นเชิง
 4. สำหรับการให้บริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัทจัดหาไว้ให้นั้น กรณีที่มีการตรวจสอบตามวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ว่าล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดของ Gimme Five ที่มีการนำมาใช้ถูกต้องตรงกันแล้ว จะถือว่าเป็นการใช้งานของตัวผู้ใช้เอง แม้แต่ในกรณีที่เป็นการใช้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวผู้ใช้เอง อันเนื่องมาจากการถูกขโมย, การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรืออื่นใดก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่ให้การรับผิดชอบแต่อย่างใด
 5. สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ ทางบริษัทจะไม่ให้การรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

หัวข้อที่8 การชดเชยความเสียหาย

 1. ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงฉบับนี้หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือผิดต่อกฎหมายแล้ว ทางบริษัทสามารถเรียกร้องให้ผู้ใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับทางบริษัทได้
 2. แม้ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้ก็ตาม ความรับผิดชอบในการชดเชยของบริษัทจะจำกัดวงเงินสูงสุดเท่ากับค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในเดือนที่เกิดความเสียหายดังกล่าวที่บริษัทได้รับจริงจากผู้ใช้ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความจงใจหรือความประมาทอย่างร้ายแรงต่อทางบริษัท

หัวข้อที่9 สิทธิการประพันธ์, สถานที่ติดต่อสอบถาม, หัวข้ออื่นๆ

 1. ผู้ใช้สามารถใช้บริการที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ทั้งสิทธิในการครอบครอง, ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็ปไซท์ของบริษัทและการให้บริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัทได้จัดหาไว้ให้ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัททั้งหมด
 2. กรณีที่เกิดสิทธิการประพันธ์จากข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ส่งมาหรือจัดหามาต่อการให้บริการนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลที่จัดหาโดยผู้ใช้") ผู้ใช้จะต้องยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่าและไม่ผูกขาด (สำเนา, แสดงให้เห็น, ส่งออกสู่สาธารณชน, เปิดเผย, แจกจ่าย, แปล, แก้ไข ฯลฯ) นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้สิทธิส่วนบุคคลของผู้ประพันธ์ในข้อมูลที่จัดหาให้กับผู้ใช้
 3. ทางบริษัทสามารถลงโฆษณาของทางบริษัทหรือบุคคลที่สามในบริการนี้ได้ โดยผู้ใช้จะต้องให้ความยินยอม
 4. กฎหมายที่ใช้อ้างอิงข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 5. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้และบริษัทที่เกี่ยวกับการบริการที่บริษัทได้จัดหาไว้ให้แล้ว ให้ใช้ศาลแขวงในกรุงโตเกียวหรือศาลชั้นต้นในกรุงโตเกียวเป็นศาลพิจารณาคดีความเฉพาะอับดับที่หนึ่งตามมูลค่าการฟ้องร้อง

บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ตามการแจ้งเปลี่ยนแปลงในโฮมเพจของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการแจ้งล่วงหน้ามากกว่า 1 วัน หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาในการแจ้งล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำรายละเอียดในข้อตกลงฉบับนี้มาใช้ได้
อนึ่ง สามารถดูข้อตกลงใหม่ล่าสุดได้ที่

สถานที่ติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้า
support@gimme5.co.jp